"FUYU NO NI YA
MAE NI FUSAGARU
ONO GA KAGE".

"SOLE D'INVERNO –
A SBARRARMI LA STRADA,
LA MIA OMBRA".

un “haiku” di Murakami Kijo